Przejdź do treści

Niebieska żabka – Przedszkole dębniki kraków – Podgórze

 

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„NIEBIESKA ŻABKA” W KRAKOWIE

 

Rozdział 1
Podstawa prawna

 

§ 1

Statut powstał w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie wskazanych poniżej obowiązujących aktów prawnych, które znajdują zastosowanie do Niepublicznego Przedszkola „Niebieska Żabka” w zakresie wskazanym w niżej powołanych przepisach oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie właściwym dla przedszkoli niepublicznych:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);
 8. ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).

 

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

 

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „NIEBIESKA ŻABKA”, siedzibą którego jest miasto Kraków, mieszczące się pod adresem:
  ul. Mieszczańska 13, 30-313 Kraków;
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola „NIEBIESKA ŻABKA”;
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu „NIEBIESKA ŻABKA”;
 4. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „NIEBIESKA ŻABKA”;
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 6. osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć podmiot będący organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „NIEBIESKA ŻABKA”.

 

§ 3

 1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest GOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353639, posiadająca REGON: 241517966 oraz NIP: 6381779040.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole działa na podstawie Statutu nadanego przez organ prowadzący.
 1.  
 2. Rozdział 3
  Cele i zadania Przedszkola

 

§ 4

Przedszkole realizuje cele  wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności:

 1. dba o dobro dziecka, jego harmonijny i indywidualny rozwój oraz wspomaga wczesną edukację dziecka;
 2. zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
 4. współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
 2. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;
 1. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem                  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym                      i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne;
 2. wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
 3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych;
 6. dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne;
 7. budowanie systemu wartości wychowanków, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się co jest dobre, a co złe;
 8. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia porażek i stresu;
 9. rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków , które są niezbędne w prawidłowych relacjach dziecko-dziecko, dziecko – dorosły;

 

§ 5

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym                 i zdrowym środowisku;
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej;
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej;
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego oraz kształtowania postaw i  zachowań prozdrowotnych;
 9. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 10. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 11. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

§ 6

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowania oddziaływań wychowawczych.

 

§ 7

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:

 1. Zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą;
 2. Zajęcia stymulujące organizowane w małych grupach;
 3. Zajęcia dodatkowe ( za zgodą rodziców; odpłatne);
 4. Gry i zabawy edukacyjne , tematyczne;
 5. Spontaniczna działalność dzieci;
 6. Twórczość artystyczna;
 7. Czynności samoobsługowe i porządkowe;
 8. Spacery i wycieczki;
 9. Przedstawienia teatralne;
 10. Imprezy okolicznościowe i uroczystości.

 

§ 8

Warunki i sposób realizowania celów i treści wychowania przedszkolnego:

W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz przebieg  wychowania i kształcenia dzieci, przedszkole zagospodarowuje czas pobytu dziecka w rozliczeniu tygodniowym wg następujących proporcji;

 1. Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela)
 2. Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku grupy młodszej 1/4) dzieci spędzają  w ogrodzie, na boisku itp.
 3. Najwyżej 1/5 czasu przeznacza się na różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 4. Pozostały czas (2/5) nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe i inne).

 

 1. Rozdział 4
  Organy przedszkola

 

§ 9

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 10

Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola
 2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
 3. zapewnienia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
 5. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz tworzy warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 6. kieruje (jako przewodniczący) pracami rady pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji jak również wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa oświatowego;
 7. współpracuje z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;
 8. prowadzi i archiwizuje dokumentację przedszkola;
 9. sporządza sprawozdania i raporty wynikające z obowiązujących przepisów (GUS, SIO, Urząd Gminy i inne);
 10. W przypadku spornych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.

 

§ 11

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu realizujący codzienny proces opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest zobowiązany za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem Rady.
 7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

§ 12

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje, mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa oraz statucie przedszkola.

 1.  
 2. Rozdział 5
  Organizacja przedszkola

 

§ 13

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organy Przedszkola. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole czynne jest dla dzieci 11,5 godzin dziennie od 6:30 do 18:00.
 3. Przerwa świąteczne ustala i ogłasza z początkiem semestru Dyrektor Przedszkola.
 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego dnia.
 5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 do 6 lat. Za zgodą Dyrektora Przedszkola istnieje możliwość przyjęcia dziecka, które ukończyło 2,5 roku.
 6. W Przedszkolu istnieje możliwość organizowania dodatkowych odpłatnych zajęć.

 

§ 14

Rekrutacja i skreślenie z listy wychowanków Przedszkola:

 1. Informacja o zapisach do Przedszkola umieszczona jest w formie oferty informacyjnej w widocznym miejscu w przedszkolu lub na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie i złożenie „Karty zgłoszenia dziecka” podpisanej przez co najmniej jednego rodzica ( prawnego opiekuna), podpisanie umowy  cywilno-prawnej i wpłaty wpisowego.
 3. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka – o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań przez cały rok szkolny.
 4. W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z listy rezerwowej.
 5. Dyrektor może skreślić z listy wychowanków dziecko uczęszczające do przedszkola, w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy rodzicami a przedszkolem.

 

§ 15

 1. Przedszkole jest przewidziane dla 50 dzieci, zgrupowanych w 2 oddziałach (liczba oddziałów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości lokalowych przedszkola).
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Przedszkole zapewnia wyżywienie (catering), w tym śniadania, obiady i podwieczorki – w zależności od długości przebywania dizecka. Za wyżywienie może być pobierana opłata dodatkowa zgodnie z decyzją organu prowadzącego i podpisaną umową cywilno-prawną.
 4. Działalność wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 6. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i higienę.
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 8. W szczególnych przypadkach może ulec zmianie organizacja dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§ 16

 1. Zajęcia dodatkowe są organizowane w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Niektóre zajęcia dodatkowe mogą być dodatkowo płatne zgodnie z decyzją organu prowadzącego.
 2. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia muzyczne, język obcy, zajęcia taneczne itp.).
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
 4. W okresie ferii szkolnych i wakacji przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
 5. W okresie ferii szkolnych i wakacji placówka nie realizuje zadań określonych przez podstawę programową, organizuje więcej form rekreacyjno – wypoczynkowych.
 6. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 7. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom oraz ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
 1. Diagnozowanie środowiska wychowanków,
 2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania,
 3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 4. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 5. Wspieranie dziecka uzdolnionego,
 6. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających                                             z programu wychowawczego Przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
 8. Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 10. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 17

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 4. okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji , wyboru partnerów i środków materialnych,
 5. spontaniczna działalność dzieci ,
 6. zajęcia dodatkowe.
 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.

 

§ 18

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną w czasie zajęć  w przedszkolu oraz poza budynkiem przedszkola (plac zabaw, wycieczki itp.).
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 4. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej , wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, w zależności od potrzeb wspomaga inny pracownik – pomoc nauczyciela lub inny nauczyciel, pełniąc stałą opiekę nad dziećmi w oddziale.
 5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza teren przedszkola, nauczyciela  wspomaga inny pracownik: pomoc nauczyciela lub inny nauczyciel.
 6. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 

§ 19

 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole może organizować wyjazdy dzieci na „zielone przedszkole”.
 3. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Decyzją organu prowadzącego przedszkole może ustanowić dodatkową odpłatność za ubezpieczenie.

 

§ 20

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
 1. 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 2. kuchnię cateringową (rozdzielnia posiłków),
 3. pomieszczenia gospodarcze (zmywalnia),
 4. szatnie dla dzieci,
 5. łazienkę dla dzieci przy salach zajęć,
 6. pomieszczenie administracyjno-socjalne.
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania  z ogrodu przedszkola.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa                   i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 21

Finansowanie Przedszkola:

 1. Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a organem prowadzącym Przedszkole: GOMA sp. z o.o.
 2. Opłaty składają się z czesnego oraz opłat dodatkowych zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną. Wysokość czesnego  i opłat dodatkowych ustala organ prowadzący.
 3. Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice z góry w terminie nie później niż do 10-go każdego miesiąca.
 4. W razie nie dotrzymania terminu płatności po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, prowadzący Przedszkole są uprawnieni do rozwiązania umowy oraz dochodzenia wynikających stąd roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1.  
 2. Rozdział 6
  Prawa i obowiązki Przedszkolaka

 

§ 22

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
 2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 3. Poszanowania godności osobistej,
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań,
 5. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 6. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
 7. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
 8. Przygotowania do samodzielnego życia,
 9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
 10. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej,
 11. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 12. Wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
 13. Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,
 14. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
 15. Wprowadzania w kulturę bycia,
 16. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

 

§ 23

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 1. Szanowanie odrębności innych przedszkolaków,
 2. Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
 3. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 4. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 5. Przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 7. Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
 8. Przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,
 9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
 10. Pomaganie słabszym kolegom,
 11. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 1.  
 2. Rozdział 7
  Prawa i obowiązki rodzica

 

§ 24

Rodzice mają prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,
 4. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne,
 5. Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców,
 6. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola,
 7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.

§ 25

Obowiązkiem Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich osoby, które mają zdolność do czynności prawnych,
 3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka oraz o chorobach zakaźnych                                      i zatruciach pokarmowych,
 4. Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka,
 5. Przestrzeganie ustaleń statutu Przedszkola i rozkładu dnia (w tym przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola),
 6. Regularny kontakt z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 7. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
 8. Troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie go                          do pracy dla dobra społecznego,
 9. Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
 10. Respektowanie czasu pracy Przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.
 11. Harmonijnie współpracować z Przedszkolem i innymi Rodzicami.

 

§ 26

 1. Spotkania z Rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są w Przedszkolu  według ustalonego harmonogramu spotkań dla każdej z grup przedszkolnych.
 2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:
 1. Zebrania grupowe,
 2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
 3. Imprezy okolicznościowe,
 4. Kąciki dla rodziców (tablice ogłoszeń, strona internetowa Przedszkola, poczta elektroniczna),
 5. Zajęcia otwarte.

 

§ 27

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolna do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji przedszkola.
 5. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określona osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 7. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.
 8. W przypadku wychowanków domów dziecka , dzieci powinny być przyprowadzane                                i odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, odurzenie).
 10. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 11. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
 13. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 14. Żądanie jednego z rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców może być zrealizowane wyłącznie w oparciu o orzeczenie sądowe lub decyzję innego organu do tego uprawnionego.
 15. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica. W przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa, nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie policję lub organy ścigania.

 

 1. Rozdział 8
  Pracownicy Przedszkola

 

§ 28

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 29

 1. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
 2. Dyrektor i organ prowadzący przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela , którego prawa zostały naruszone.
 3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania, między innymi:
 1. informuje rodziców (prawnych opiekunów) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy.
 2. udziela rzetelnych informacji o postępie w rozwoju dziecka oraz o trudnościach, włącza rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności na jakie napotyka dziecko
 3. przekazuje informacje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (pokój administracyjno-biurowy),
 4. ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami ) wspólne kierunki działań wspomagających ich rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 5. udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka),
 6. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
 7. dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju ,
 8. wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej,
 9. stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka
 10. stosuje aktywizujące metody pracy.
 11. Systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w przedszkolu, zapoznaje rodziców z podstawą programową i włącza ich di kształtowania u dziecka określonych w podstawie wiadomości i umiejętności;
 1. Nauczyciel prowadzi  i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju.
 2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:
 1. zebranie ogólne rodziców – w miarę potrzeb
 2. zebrania oddziałowe – co najmniej 1 razy w roku i w miarę potrzeb,
 3. konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych) – systematycznie , w miarę potrzeb,
 4. zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych),
 5. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) oraz najbliższych członków rodziny – według harmonogramu,
 6. „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki , realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach,
 7. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb.
 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.
 2. Nauczyciel   zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia bądź zawiadomienia stosownych służb w razie dostrzeżonego zagrożenia  w przedszkolu oraz do  niezwłocznego powiadomienia o zagrożeniu dyrektora przedszkola.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela określa dyrektor przedszkola.

 

§ 30

Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 1. Wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków Przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci, rozbierania i ubierania ich,
 2. Uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
 3. Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć,
 4. Czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci,
 5. Utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek.

 

§ 31

Do zadań nauczycieli zajęć dodatkowych należy:

 1. W trakcie zajęć prowadzonych przez specjalistów – nauczyciele ci odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci;
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsc, w których prowadzone są  zajęcia;
 3. Nauczyciel  specjalista zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia bądź zawiadomienia stosownych służb w razie dostrzeżonego zagrożenia oraz  niezwłocznego powiadomienia o zagrożeniu dyrektora przedszkola.

 

§ 32

 1. W Przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
 2. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy.
 3. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest indywidualnie.
 1.  
 2. Rozdział 9
  Postanowienia końcowe
 3.  
 4. § 33
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej; dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Źródła finansowania:
 1. Czesne oraz opłaty dodatkowe (opłaty miesięczne rodziców),
 2. Darowizny osób prawnych i fizycznych,
 3. Dotacje z budżetu Gminy / Miasta (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 1. Zmiany do niniejszego Statutu są zatwierdzane przez organ prowadzący.
 2. Jednolity tekst Statutu Niepublicznego Przedszkola „Niebieska Żabka” w Krakowie prowadzonego przez GOMA sp. z o.o.  wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2016 r.
 3. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem regulują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy oraz właściwych Ustaw i Rozporządzeń.